Чимало громадян звертається до нотаріуса з проханням оформити довіреність. Що потрібно знати про цей документ? На який строк видається? Яка довіреність являється нікчемною?

Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Нотаріуси посвідчують довіреності, складені від імені однієї або кількох осіб, на ім’я однієї особи або кількох осіб за усним зверненням довірителя.

У довiреностi мають бути чiтко визначенi юридичнi дії, якi належить вчинити представнику (правомiрними, конкретними та здійсненними). Довiренiсть вiд iменi кiлькох осiб може бути посвiдчена на вчинення юридичних дiй для досягнення спiльної мети. Довiренiсть на вчинення правочину, який вiдповiдно до його змiсту може бути вчинений лише особисто довiрителем, нотарiусом не посвiдчується. У довiреностi на укладання договору дарування обов’язково зазначаються прiзвище, iм’я, по батьковi або повне найменування обдаровуваного. У разi невиконання такої умови довiренiсть є нiкчемною.

У текстi довiреностi мають бути зазначенi мiсце i дата її складання (пiдписання), прiзвища, iмена, по батьковi (повне найменування для юридичної особи), мiсце проживання (мiсцезнаходження — для юридичної особи) представника i особи, яку представляють, а в необхiдних випадках i посади, якi вони займають. У довiреностях, що видаються на вчинення правочинiв щодо розпорядження майном, також зазначається реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв довiрителя (податковий номер). У довiреностях, виданих на iм’я адвокатiв, можуть зазначатися їх статус та членство в адвокатському об’єднаннi (якщо адвокат є членом адвокатського об’єднання).

      Строк, на який може бути видана довiренiсть, визначасться вiдповiдно до статтi 247 Цивiльного кодексу Украiни. Якщо строк довiреностi не встановлений,  вона эберiгає чиннiсть до припинення її дії. Строк дії довiреностi зазначається словами та визначається роками, мiсяцями, тижнями, днями i не може бути визначений настанням будь-якої події

  Довiренiсть, у якiй не зазначена дата її вчинення, є нiкчемною. Також      довiренiсть, видана в порядку передоручення, пiдлягає нотарiальному посвiдченню пiсля подання основної довiреностi, у якiй застережене право на передоручення.

      Юлія Хома

  Державний нотаріус Володимир-Волинської держнотконтори                                                     

 

Якщо Ви знайшли помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо!